PRIVACY VERKLARING

 

PRIVACY STATEMENT

installatiebureau H.Roumen, gevestigd aan Hammermolen 24, 6086 BG Neer., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Installatie bureau H.Roumen,

Hammermolen 24,

6086 BG Neer.

Tel: +31475594027

www.roumen.net

H.. Roumen is de Functionaris Gegevensbescherming van

installatie bureau H.Roumen, hij is te bereiken via harrie@roumen.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

installatiebureau H.Roumen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

installatiebureau H.Roumen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit    te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

installatiebureau H.Roumen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van installatiebureau H.Roumen) tussen zit.

installatiebureau H.Roumen gebruikt de volgende computerprogramma’s: Layo1 electro, Word,  Excel en EasyAdministratie ,

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

installatiebureau H.Roumen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

installatiebureau H.Roumen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen voor wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. installatiebureau H.Roumen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

installatiebureau H.Roumen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door installatiebureau H.Roumen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar installatieburo@roumen.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.                       Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. installatiebureau H.Roumen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

installatiebureau H.Roumen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met installatieburo@roumen.net